Om Gamla Köpstad

Naturreservatet Gamla Köpstad Södra
De betade strandängarna i Gamla Köpstad.
Gamla Köpstad Södra är ett öppet kustlandskap med strandängar, hedar och klapperstensfält. På de betade strandängarna finns en rik flora tack vare långvarig hävd. Många flyttfåglar, särkilt vadare och änder, rastar i de grunda lagunerna. Området är kulturhistoriskt intressant med många fornlämningar. Det lättvandrade reservatet erbjuder såväl fiske från kala klippor som salta bad.

Bete och salt
Långvarig beteshävd ger en rik och varierad flora. Havsstrandängens växter bildar tydliga växtzoner från vattnet in mot land. På den torra och magra kustheden dominerar ljung och kråkris. I fuktigare partier växer den vackra och sällsynta klockgentianan. Den är decimeterhög och blommar med intensivt blå blommor i augusti och september.

Värdefulla fågelmiljöer
På betade strandängar och i långgrunda vikar kan rastande fåglar vila och leta efter mat. Miljön är också en viktig häckningsplats för vadare. I söder finns ett fågeltorn från vilket man har en bra överblick över Lerjans lagunområde.

Historiens vingslag
Den skyddade viken Lerjan är en naturlig lagun som nyttjades som last- och handelsplats sannolikt redan på vikingatiden. Norr om Lerjan ligger Gamla Köpstad där tre mäktiga stenrösen tornar upp sig ovan klapperstensfälten. Gamla Köpstad betyder plats för handel.

FÖRESKRIFTER
För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • avsiktligt störa djurlivet
  • exempelvis genom att från nära håll fotografera boplats
  • gräva upp växter
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser
  • rida annat än på väg anvisad av förvaltaren
  • parkera annat än på anvisad plats
  • på ett störande sätt utnyttja radio bandspelare och dylikt
  • samt beträda Svartskär under tiden 1.4 – 15.7.

Källa: Länsstyrelsen i Hallans län

Tidningsklipp från HN & GP

På Spaning efter gammal handelsplats, ur HN augusti 2001

Köpstaden träder fram, ur HN maj 2003

Vikingahamn upptäckt, ur GP maj 2004